home
home home

ХҚКО-ның «Барлығынкөретінкөзі» онлайн режиміндекөрсетілетінмемлекеттікқызметтердіңсапасынбақылайды

ХҚКО-ның «Барлығынкөретінкөзі» онлайн режиміндекөрсетілетінмемлекеттікқызметтердіңсапасынбақылайды

 

Ахуалдықорталықжәне 1414 Бірыңғайбайланысорталығы «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясыныңмемлекеттікқызметтердікөрсетусапасынүздіксізбақылапотырады.

Күнөткенсайынсапалысервискедегенқажеттілікартыпкеледі, әрдайымтабысты болу үшінкезкелгенұйымныңжұмысында клиентке бағдарланушылықбіріншікезеккешығады. Қызметсапасынбақылаумақсатында, «Азаматтарғаарналғанүкімет» бірқатармеханизмдердіәзірледі.

Заманауижәнеәрекеттіқұралдардыңбіріахуалдықталдауорталығыболыптабылады. Заманауиорталық онлайн режиміндебейне-мониторинг жүргізу, мемлекеттіккорпорацияныңжұмыскерлерінекеңес беру көмегінкөрсетужәнесыбайласжемқорлықбелгілерінжоюүшінқажеттіжабдықтарменжабдықталған. «Азаматтарғаарналғанүкіметтің» ахуалдықорталығыныңжиырмажұмыскеріелімізбойыншамемлекеттікқызметтердікөрсетусапасынбақылайотырып, әрдайымхалыққақызметкөрсетуорталықтарынабейнебақылаужүргізіпотырады. Бүгінгітаңдаахуалдықорталыққамемлекеттіккорпорацияныңбарлықхалыққақызметкөрсетуорталықтарықосылған. Соныменқатарахуалдықорталықшалғайдағыауылдықаймақтарғақызметкөрсететінмобильдік ХҚКО-лардыңжұмысынбақылап, нақтыуақытрежиміндеолардыңгеолокациясы мен жүрісбағдарынанықтайды.

Орталықмамандарынақтыуақытрежиміндетаңғысағат 8-ден кешкісағат 8-ге дейін фронт-офистіңбарлықіс-шараларынабақылаужүргізедіжәне, қажетболғанжағдайда, филиалдыңтиімдіжұмысынқамтамасызетуүшінжеделтүрдеқызметкерлерменхабарласаалады. Мысалы, егеразаматқақызметсапасызкөрсетілгенболса, ХҚКО-да тұрып-ақ 1414 нөмірібойыншақоңыраушалуынаболады, ахуалдықорталықтыңмамандарықоңыраушалушыны камера арқылыанықтайдыжәне оны көзбенегжей-тегжейлібақылайотырып, жеделтүрдешағымныңмән-жайынанықтапқанақоймай, қызметтіңсоңғынәтижегедейінжетуінқадағалап, себептерінжоюүшіншараларқабылдайды. Соңғықайтақұрылымдаубарысындаорталықтыңмаңыздылығынескереотырып, бізахуалдықорталықжұмыскерлерініңсанын 20 адамғадейінарттырдық, ал қазіржер кадастры бөлімдерінжәнежылжымайтынмүліктітехникалықтексеружәнеәлеуметтіктөлемдерді ведомство аралықесептеуорталықтарынбейнебақылауғақосаотырып, ахуалдықорталықтыжаңғыртудыжоспарлапотырмыз», – дептүсіндірдіМемлекеттіккорпорацияныңБасқарматөрағасыныңорынбасарыӘсемгүлБалташева.

Егерадаммемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалғанкездеоғандұрыскеңесберілмедінемесекезеккүтууақытықажеттіуақыттанасыпкетті, немесемемлекеттіккорпорацияныңжұмыскерідөрекіліккөрсеттідепсанаса, ол 1414 бірыңғайбайланысорталығынахабарласаалады.

«Негізсіз бас тартулар, қызметкерлердіңдөрекіліккөрсетуінемесеқызметтіңұзақуақыткөрсетілуібойыншабарлықмәселелердіахуалдықорталықарқылы тез шешугеболады. Бізмәселені тез арадашешуүшіншараларқабылдаймызжәнебізгекелушілералдағыуақыттақызметтіжылдамжәнесапалытүрдеалатынболады. «Керібайланыс» үшінбізәрдайымдайынбызжәнекөрсетілетінқызметтердіалуғакелгенадамдарғақуанакөмеккөрсетемізжәнеөзіміздіңжұмысымыздыңәлсізжақтарынтүсініп, түзетугетырысамыз, – дедіӘсемгүлБалташева.

«Мысалы, жақындакөрсетілгенқызметүшінберілгентөменбағағаренжігенТалдықорған ХҚКО инспекторы клиентке дөрекіліктанытып, оғаноданәріқызметберуден бас тартқан. Байланысорталығынашағымтүсіп, ахуалдықорталықтыңқызметкерлерідереужағдайдыңмән-жайынтүсініп, әйелазаматқатолықкөлемдеқызметкөрсетілуінқадағалады. Әрине, кінәліқызметкертәртіптікжазағатартылды», – депқостыӘсемгүлСерікқызы.

1414 Бірыңғайбайланысорталығы – бұлқызметсапасынашағымданудыңжалғызжолыемес. Www.facebook.com/gos.corporationжәне www.instagram.com/gos_corp әлеуметтікжелілерінде «Азаматтарғаарналғанүкімет» ресми аккаунттары арқылы қызмет көрсету сапасы мәселелері бойынша түскен әрбір шағымға қатысты әрфактіге шұғыл түрде тексеріс жүргізіледі және шағымданған пайдаланушыларға орыналған жағдай бойынша егжей-тегжейлі жауапұсынылады. Шағымдар мен өтініштер «Азаматтарғаарналғанүкіметке» Мемлекеттіккорпорацияның интернет-ресурсындаБасқарматөрағасыныңблогыарқылы да түседі, ондағыбір де бірқұжатқараусызқалдырылмайды.

Соныменқатар ХҚКО-ларғааптасайынешбірескертусізқарапайымқызметалушыларкейпінде «жасырынсатыпалушылар» келіптұрады. ӘсемгүлБалташеваныңайтуынша, мұндайтексерістермемлекеттікқызметтердікөрсетубарысындағы «осалжерлерді» анықтауғакөмектеседі, олкелешекте ХҚКО инспекторларыноқытуғамүмкіндікбереді. «Жасырынсатыпалушылар» ХҚКО-ларғакелгенкездебарлықкемшіліктердітіркеп, олбойыншаегжей-тегжейліесепдайындайды, оныңнегізіндебіз фронт-офистердіңбасшыларынаұсынымдарбереміз. Мысалы, кеңес беру кезіндемамандарқандай да бірқызметтікөрсетубойыншаақпаратбереалмаса,  менторларжұмыскерлергежұмысорындарындаоқытусабақтарынжүргізеді», – дейдіБалташева.

Менторлық институт халыққақызметкөрсетуорталықтарында 2011 жылданбастапжұмысістепкеледі. МенторларғаХҚКОжұмыскерлерініңішіненүздіктерітаңдалады. Әдетте, мемлекеттікқызметкөрсетужүйесіндегіолардыңеңбекжолдарықарапайымөтініштердіберуденбасталады, оданкейінжұмыстәжірибесі мен өтілі арта келе, осы қызметкерлерөзәріптестеріноқытаалатынболады. Бүгінгікүні ХҚКО департаменттерінде 44 ментор жұмысістейдіжәнежақынарадаолардың саны айтарлықтайұлғаятынболады.

 

«Азаматтарға арналған үкімет»

мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік

қоғам Жамбыл облысы бойынша

                                                                                           филиалы-«ХҚКО» департаментінің

                                                                                                Т.Рысқұлов аудандық бөлімі

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Рыскуловского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта