home
home home

МӘМС шеңберіндеаударымдар мен жарналардықабылдауүшінағымдағышоташылды

МӘМС шеңберіндеаударымдар мен жарналардықабылдауүшінағымдағышоташылды

Осы жылдың 1 шілдесіненбастапҚазақстандаміндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыружүйесіенгізіледі. Барлықжұмысберушілер, жекекәсіпкерлер, адвокаттар мен жекенотариустерөздеріүшінжәнеөзқызметкерлеріүшінаударымдар мен жарналардыМіндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыруқорынааударатынболады.

«Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясыжекесәйкестендірунөмірлерібазасындааударымдар мен жарналардыесептеужәнеолардыМіндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыруқорынааударатын операторы болыпбелгіленді.

Жұмысберушілергеыңғайлы болу үшін, төлеушілергеміндеттіаударымдар мен жарналарбойыншатөлемтапсырмаларынқалыптастыруғакөмектесін «Міндеттіәлеуметтікаударымдар мен зейнетақыжарналарынесептеу» автоматтандырылғанарнайыжүйесіәзірленді. Оны https://gov4c.kz/programmnye-produkty сілтемесібойыншаөтіп, тегінорнатуғаболады.

Сондай-ақұйымдар, кәсіпорындаржәнебасқа да төлеушілер 1 шілдеденбастапміндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыружүйесібойыншааударымдар мен жарналардыкелесідеректемелербойыншатұрақтытүрдеаударуларытиісағымдағышоттыңашылғанынхабарлаймыз:

Бенефициар:  «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттік

корпорациясы» коммерциялықемесакционерлікқоғамы;

Бенефициар банкі: «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттік

корпорациясы» коммерциялықемесакционерлікқоғамы;

БСК: GCVPKZ2A

ЖСК: KZ92009MEDS368609103

БСН: 160440007161

Соныменқатарміндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыружүйесібойыншааударымдар мен жарналардыаударукезіндетөлемдердітағайындаудыңкелесікодтарын (ТТК) пайдалануқарастырылған:

121- Міндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыруғааударымдар;

122-Міндетті әлеуметтікмедициналықсақтандыруғажарналар;

123 – Міндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыруғааударымдыңуақытылыаударылмағаныүшінөсімақы;

124- Міндеттіәлеуметтікмедициналықсақтандыруғажарналардыңуақытылыаударылмағаныүшінөсімақы;

 

 

 

«Азаматтарғаарналғанүкімет»

мемлекеттіккорпорациясы»

коммерциялықемесакционерлік

қоғамыныңбаспасөзқызметі

 


© 2017 Аппарат акима Рыскуловского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта